PRAXIS D’ARCH OFFICE 2017

Site: Chaoyang, Beijing
Time: 2017
Status: Completed
Scale: 200 ㎡
Design team: Di Shaohua, Feng Jiancheng, Liu Xing, Ni Shiyuan
Photographer: Feng Shuxian