XIAOPU COMMUNE 2012-2016

Site: Xiaopu Village, Songzhuang, Beijing
Time: 2012-2016
Status: Under construction
Size: 5612 sqm
Designed by: Di Shaohua, An Zhaoxue, Feng Jiancheng, Zhang Xiaodong, Xu Shaohui, Feng Shuxian, Liu Xing